Què Oferim

L’atenció precoç, és un conjunt d’intervencions assistencials i preventives , dirigides als infants fins als 6 anys , a la seva família i a l’entorn . L’objectiu d’aquestes és donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens amb trastorns en el seu desenvolupament ja sigui físic , psíquic o sensorial o que es troben en risc de patir-los