Circuit Assistencial

 1. Accés al servei
  Podeu accedir al servei les famílies residents a la Comarca de la Segarra derivats pels professionals que atenen els infants: pediatres, centres hospitalaris EAP, mestres , serveis socials, etc. o per iniciativa pròpia. Adreça, Telèfon. Horari.
 2. Demanda i Procés d’Acollida
  Els pares o tutors legals podeu contactar per telèfon o de manera presencial per facilitar al CDIAP les dades i el motiu de consulta , és en aquest moment que s’acorda una cita per assistir a l’entrevista d’acollida. L’entrevista d’acollida és el primer espai d’atenció al servei per a que pugueu explicar el què preocupa del vostre fill i si és el cas, la valoració del professional que ha fet la derivació. L’entrevista és també, l’inici de la història clínica on és recullen dades que orientaran l’atenció tenint en compte la singularitat de cada família. Es valorarà la necessitat de continuïtat o no i si s’escau, el professional que iniciarà el procés d’observació i valoració de l’infant. Els pares o tutors legals signaran la documentació necessària per iniciar l’atenció al CDIAP.
 3. Procés diagnòstic
  Moment en què s’inicia les sessions de valoració diagnòstica. Cal tenir en compte que degut a l’edat dels infants hem de contemplar no només aspectes mèdics , psicològics i socials sinó també les singularitats de l’infant i de la seva família. Aquest procés serà tractat amb molta cura i flexibilitat , cal que el diagnòstic ens orienti el tractament però sense perdre de vista el fet diferencial i particular de cada infant i la seva família. Després de les sessions de valoració es realitzarà una entrevista per compartir amb la família l’orientació terapèutica que es proposa per part de l’equip del CDIAP
 4. Atenció terapèutica
  Atenció amb l’infant: El treball amb l’infant es realitza mitjançant sessions terapèutiques amb l’infant. La periodicitat d’atenció i el tipus d’intervenció depenent de les necessitats de cada l’infant.
  Atenció amb la família: L’objectiu del treball amb la família és informar, orientar, assessorar i acompanyar als pares en el procés de desenvolupament del seu fill/a.
 5. Coordinacions Externes Es realitzen reunions de coordinació de forma periòdica amb altres serveis de la xarxa que també atenen l’infant i la seva família com són: educació, salut, serveis socials, justícia, administracions públiques i teixit social.
 6. Baixa del servei Aquest procediment té per objecte definir el motiu de la baixa en el servei dels infants que han finalitzat el procés d’atenció en els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç. S’entrega un informe de baixa a la família i si s’escau, es procedeix a realitzar la derivació pertinent a un altre dispositiu per continuar l’atenció.