En xarxa

El treball en xarxa és un treball de col·laboració, sumant coneixements i competències per aconseguir un corrent natural on la comunicació global i immediata faciliti la gestió tant dels recursos com dels projectes. És més que la coordinació, és una articulació comunitària, col·laborar de forma estable i sistemàtica potenciant el treball conjunt.

Un dels principis bàsics que regeixen el treball en xarxa és la transversalitat. El principi de transversalitat és convenient en aquells casos en que cal integrar els esforços de diferents parts d’una organització per assolir uns mateixos objectius o per assegurar que totes elles actuen d’acord amb els mateixos criteris.

Prevenció i Coordinació en xarxa
La finalitat del treball de suport en totes aquelles institucions i professionals que formen part de la xarxa sanitària, educativa i social de la zona de la Segarra i també, en altres comarques dins l’àmbit hospitalari, consisteix en la prevenció i la coordinació.
La coordinació externa es concreta en el treball conjunt amb els professionals de les xarxes educativa, social i sanitària.

Xarxa Educativa

 1. Coordinació amb la xarxa escolar
  Es concerten de forma periòdica reunions de coordinació amb les mestres i equip d’atenció psicopedagògica EAP de les escoles de la comarca en les quals assisteixen els infants atesos al CDIAP .
 2. Llars d’infants
  Es duu a terme el programa de prevenció a les llars d’infants de la comarca assistint les professionals del CDIAP de forma setmanal. L’objectiu és donar orientació i suport a les educadores, facilitant recursos, crear un espai de consultes, intercanvis de criteris i reflexió, de cara a fomentar la prevenció de possibles dificultats en el desenvolupament dels infants. Al mateix temps es realitzen reunions de coordinació amb les educadores dels infants que estan en atenció al CDIAP.

Xarxa Social

 1. Coordinació amb la xarxa Social
  El treball de coordinació amb els professionals de la xarxa de serveis socials es realitza principalment amb els Equips Bàsics de Serveis Socials d’Atenció Primària del Consell Comarcal de la Segarra així com amb l’equip de l’EAIA quan s’escau. També es fan coordinacions amb altres dispositius del teixit social com són Càritas, Creu Roja, etc.  Participació en programes organitzats pels Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal de la Segarra en temes de salut mental, violència, maltractaments, immigració i altres casos, en famílies i infants en risc social.

Xarxa Sanitària

 1. Coordinació amb la xarxa Sanitària
  Es realitzen reunions de coordinació amb les pediatres dels CAP de la zona de forma periòdica. Pel que fa a les especialitats de l’àmbit hospitalari, es formalitzen les coordinacions via telefònica o per correu electrònic. Amb el CSMIJ es programen reunions semestrals per coordinar les derivacions d’infants atesos a CDIAP que continuaran l’atenció al CSMIJ.