Cdiap SEL Segarra

El Cdiap SEL de la Segarra és un Centre de Desenvolupament infantil i atenció precoç que atén a la població de la comarca de la Segarra .

És el Consell Comarcal de la Segarra qui  té la titularitat del Servei , mitjançant un conveni  té contractada l’empresa SEL S.C.P, societat sense ànim de lucre constituïda l’any 1994, especialitzada en atenció primerenca, tenint en compte la Llei 4/1994 d’administració institucional, descentralització, desconcentració i coordinació del Sistema Català de Serveis Socials dins la xarxa pública de la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Família  per la  gestió dels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). Forma part dels serveis públics per tant té caràcter universal i gratuït.

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de la Segarra  està format per un equip de professionals especialitzats, en el desenvolupament infantil i en l’atenció precoç dels trastorns de la primera infància, de diferents disciplines , neuropediatria , psicologia, logopèdia , treball social.

L’atenció precoç, es un conjunt d’intervencions assistencials i preventives , dirigides als infants fins als 6 anys , a la seva família i al entorn . L’objectiu d’aquestes és donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens amb trastorns en el seu desenvolupament ja sigui físic , psíquic o sensorial o que es troben en risc de patir-los

Les activitats pròpies del servei d’atenció precoç són:

  1. La prevenció i la detecció
  2. Intervenció terapèutica individual atenen a la singularitat de cada infant i família.
  3. Seguiment evolutiu
  4. Intervenció, assessorament i suport a la família
  5. Assessorament i coordinació amb els professionals de les xarxes escolar, social i sanitària.
  6. Recerca , docència i formació dels professionals.

Així també, el CDIAP, s’ofereix a les famílies com un espai de consulta i escolta de les inquietuds i dubtes dels pares o tutors en el seu fer com a pares i mares.