Política de Qualitat: Missió Visió i Valors

Missió

Servei d’atenció precoç destinat a la població infantil de 0 a 6 anys de la comarca de la Segarra que presenten trastorns en el seu desenvolupament o que es troben en situació de risc de patir-los.

Inclou: prevenció, detecció precoç, diagnòstic i intervenció terapèutica.

Potencia la coordinació i la cooperació amb la xarxa d’educació, sanitària i de serveis socials per tal d’assumir una atenció global a les necessitats de l’infant i de la seva família.

El CDIAP SEL Segarra atén les poblacions que pertanyen a la Comarca de la Segarra.

Visió

Ens nodrim de la interdisciplinarietat: neuropediatria, fisioteràpia, psicologia, treball social i logopèdia.

Posem l’èmfasi en la prevenció i el caràcter precoç de la intervenció.

L’atenció es sosté en el respecte a la subjectivitat de l’infant i la seva família, fem una atenció global tenint en compte el subjecte que hi ha en tots els nens encara que tingui una afectació de base orgànica perquè creiem que cal donar una resposta singular davant del seu malestar.

Per a nosaltres és bàsica la formació continuada dins l’equip.

Arrelament al territori participant en coordinacions amb altres equips de professionals i en les iniciatives locals i projectes amb l’objectiu de petita infància.

Valors

Els principis de la nostra política de qualitat es fonamenten en el compliment de la Missió, per tal d’assolir la Visió que l’entitat ha definit aplicant els Valors detallats:

  1. Respecte a les persones, en la seva diversitat i diferències de tots tipus, entenent que els nostres usuaris i les seves famílies presenten diversitat de procedència sòcio-cultural i tenen sempre els mateixos drets i deures.
  2. Professionalitat, fomentant el treball interdisciplinari i transdisciplinari com a model assistencial . Cercar els instruments per facilitar la formació continuada, fomentant el treball en equip i la participació activa en la presa de decisions i en les valoracions de les pròpies accions.
  3. Conducta ètica i honestedat en les accions. Tots els implicats en la gestió de l’entitat es comprometen a tenir un comportament ètic i honest en les seves accions i decisions. Amb responsabilitat social tenint en compte la sostenibilitat, la solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors, l’atenció a la llengua i la cultura.
  4. Transparència en la gestió. Les nostres accions, sempre han de tenir present el principi de màxima transparència i estar sotmeses a procediments d’informació i comunicació tant internament en el si de l’entitat com al conjunt de la societat.
  5. Compromís i responsabilitat social. El nostre projecte té una clara tasca social. Som una entitat participativa i activa socialment, participant en el desenvolupament de la nostra comunitat, especialment en tots aquells aspectes de caràcter social que tinguin implicació en l’àmbit de les millores socials, la no exclusió i l’atenció a la dependència.
  6. Acompliment legislació vigent: vetllant en tot moment pel compliment legal.
  7. Necessitats i expectatives dels grups d’interès: Atendre les necessitats i expectatives dels agents implicats en l’atenció a la petita infància i el conjunt de la comunitat.
  8. Actualització constant: L’avaluació del rendiment i els resultats obtinguts seran el motor de impuls de canvi i la base per assegurar el manteniment de la política i estratègia actualitzada en tot moment.
  9. Implicació i participació: La política i estratègia del centre es difon dins de l’equip de professionals i al públic en general per garantir el seu enteniment i la implicació de tots els grups d’interès.
  10. Comunicació continuada: Els professionals del centre tindran en compte les propostes dels infants i les seves famílies i oferiran canals de comunicació a través de l’escolta activa i la recollida de queixes, suggeriments i agraïments que estaran a disposició de les persones interessades .