Normativa vigent

 1. Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç
  http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=346199&action=fitxa
 2. Decret 45/2014 d’1 d’abril de modificació del Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç
 3. Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència.
  http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES
 4. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
  http://portaljuridic.gencat.cat/ca/detalls/noticia/DOUE_tractament_dades_personals
 5. Recull de procediments d’atenció directa per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) / Taula tècnica d’atenció precoç, Dpt. Benestar Social i Família.
  https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Recull-de-procediments-datencio-directa-per-als-centres-de-desenvolupament-infantil-i-atencio-precoc-CDIAP-00001